หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
ใส่ใจในการสนับสนุนการศึกษาในตำบล
ศาสนาในตำบล
พลังงานทดแทน
............................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
1
2
3
4
5
รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการชำนาญการ 1 อัตรา
 
 
 
 
       
 
       
    พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
    การจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
    การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
    ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
    ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
    ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
    สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่
    พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
    การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
    การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-945-6
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 056-410-945-6 โทรสาร : 056-410-945-6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 8,201,230 เริ่มนับ 19 มิ.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10