คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย


การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การออกใบแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง


การแจ้งขุดดิน

  (1)     2